OPĆI CILJ POZIVA:

 • Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

SPECIFIČNI CILJ POZIVA:

 • Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Troškovi osoblja
 • Trošak pripadnica ciljane skupine ( troškovi prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta rada te tijekom rada (do svih lokacija koje uključuju aktivnosti pružanja potpore i podrške), troškovi prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta provedbe obrazovnog programa u koji je pripadnica ciljane skupine uključena i obrnuto, troškovi prijevoza za provođenje kontrola krajnjih korisnika, troškovi plaća u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu (trošak bruto 2 plaće), trošak obrazovanja u koji je pripadnica ciljane skupine uključena u najvećoj vrijednosti 5.000 kn po osobi.)
 • Troškovi vezani za krajnje korisnike (Troškovi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike na mjesečnoj razini do najviše 50,00 HRK po krajnjem korisniku.)
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti (troškovi organizacije promotivnih aktivnosti (npr. najam prostora, audio-vizualnih pomagala itd.), materijalni troškovi koji su potrebni za organizaciju okruglih stolova, tiskovnih konferencija (npr. promotivni materijali, pozivi, ugostiteljske usluge), troškovi vanjskih usluga za aktivnosti oglašavanja, odnosa s javnošću i sl.,priprema, oblikovanje, prijevod, tisak promotivnog materijala i dostava, uspostava i održavanje internetskih stranica projekta, troškovi oglasa, objava, odnosno zakupa medijskog prostora, marketinško komuniciranje, savjetovanje i sl, troškovi promocije usluga (npr. troškovi sudjelovanja i prezentacije na promotivnim događanjima i sl.), troškovi predstavljanja projekta)
 • Troškovi nabave opreme

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • kamate na dug
 • ulaganje u kapital ili kreditna ulaganje
 • porez na dodanu vrijednost
 • doprinosi u naravni: doprinosi od trećih strana koji ne obuhvaćaju izdatke za Korisnike
 • kupnja rabljenje opreme
 • kupnja opreme koja premašuje 2% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta
 • kupnja opreme koja se koristi u svrhu upravljanja projektom, a ne izravno za provedbu projektinh aktivnosti
 • kupnja vozila
 • amortizacija trajne materijalne imovine
 • standardne veličine jediničnih troškova, fiksni iznosi koji nisu veći od 100.000 EUR javnog doprinosa, financiranje primjenom fiksnih stopa, utvrđeno primjenom postotka na jednu ili više utvrđenih kategorija troškova
 • otpremnine, doprinosi za dobrovoljno zdravstveno ili mirovinsko osiguranje koje nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 • plačanje neoporezivih bonusa zaposlenicima
 • bankovni troškovi za otvaranja i vođenje računa, naknade za financijske transfere i fruge pristojbe u potpunosti financijske prirode
 • kupnja neizgrađenog zemljišta i izgrađenog zemljišta
 • izravni troškovi osoblja koji premašuju vrijednost od 20% ostalih prihvatljivih izravnih troškova koji nisu troškovi osoblja te operacije
 • troškovi vezani uz radionice, seminare, konferencije, kongrese i druge oblike usavršavanje povezane s upravljanjem projektom i administracijom osim radionica u organizaciji UT-a i PT2
 • troškovi plaća pripadnica ciljanih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici u iznosu većem od minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu;
 • troškovi obrazovanja i osposobljavanja pripadnica ciljane skupine koji nisu verificirani od strane nadležnih tijela i ne rezultiraju dobivanjem javne isprave te koji premašuju vrijednost od 5.000,00 kn po osobi;
 • troškovi obrazovanja i osposobljavanja drugih osoba osim žena iz ciljanih skupina koje su zaposlene kroz projekt u svrhu pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
 • troškovi podugovaranja (nabava dobara, usluga, radova) samih Korisnika i/ili partnera;
 • troškovi dodatnog dohotka za obavljanje poslova vezanih uz projekt na temelju ugovora o djelu za zaposlenike Korisnika i/ili partnera koji istovremeno svoju redovnu plaću primaju na temelju ugovora o radu;
 • jubilarne nagrade i naknade za odvojeni život;
 • naknade plaća za vrijeme privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti ili ozljede i privremene spriječenosti obavljanja rada zbog određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje;
 • bilo koji trošak koji je nastao kod obveznih partnera;
 • trošak mjesečne plaće zaposlene žene koja u jednom mjesecu pruža usluge potpore i podrške za manje od šest krajnja korisnika;
 • troškovi kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike koji na mjesečnoj razini premašuju vrijednost od 50,00 HRK po krajnjem korisniku;
 • bilo koji trošak koji je nastao kod krajnjih korisnika izuzev troška kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za krajnje korisnike u iznosu do 50,00 HRK po krajnjem korisniku na mjesečnoj razini;
 • troškovi promidžbe i vidljivosti veći od 3% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta
 • jednokratne naknade i potpore koje čine materijalno pravo radnika, a koje se ostvaruju na temelju nastanka okolnosti za koje se dodjeljuju i ne isplaćuju se svim zaposlenicima korisnika (u slučaju smrti člana uže obitelji, za novorođeno dijete, zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana, dar za djecu i slično);
 • izdatak koji ispunjava uvjete za potporu iz EFRR-a;
 • izdaci jamstava koja izdaje banka ili druga financijska institucija
 • trošak potvrde (solemnizacije) bjanko zadužnice;
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekta financiraju iz drugih izvora;
 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Neprofitna organizacija

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

 • Obavezni partneri na projektu su regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb
 • Ostali partneri na projektu mogu biti: udruga, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica te pravne osobe Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama

IZNOSI SREDSTAVA

 • 586.000.000,00HRK
 • 500.000,00HRK
 • 5.000.000,00HRK

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

28.02.2021