✎ Europska komisija je 30. lipnja 2020. odobrila još jednu garancijsku shemu državnih potpora Republike Hrvatske u obliku državnih jamstava pod nazivom “Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19“ (Program).

Ovim Programom jamstava za kredite za poduzetnike omogućava se odobravanje državnih jamstava HBOR i HAMAG-BICRO koji će državna jamstva u ime i za račun Republike Hrvatske odobravati korisnicima sukladno Programu odobrenom od strane Europske komisije.

Program predviđa pomoć mikro, malim, srednjim i velikim poduzetnicima, koji mogu ostvariti pravo na potporu u obliku jamstva za nove zajmove poslovnih banaka, uključujući i zajmove HBOR-a, za obrtna sredstva pod uvjetom da su suočeni s manjkom likvidnosti radi smanjenja ili obustavljanja poslovnih aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa.

Prihvatljivi korisnici na dan 31. prosinca 2019. godine ne smiju ispunjavati uvjete za poduzetnika u teškoćama niti na taj dan smije biti zabilježena negativna kreditna sposobnost, blokada ili uvjeti za predstečajnu nagodbu odnosno stečaj temeljem zakonski propisanih kriterija.

Na temelju Programa dodjeljivat će se privremene mjere u skladu s Privremenim okvirom, i to:
• potpore u obliku jamstava sukladno uvjetima iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“
• potpore u obliku jamstava za zajmove sukladno uvjetima iz odjeljka „3.2.Potpora u obliku jamstava za zajmove“.

✎ Potpore se sukladno Programu mogu dodjeljivati od dana njegova stupanja na snagu, pa sve do 31. prosinca 2020.
Ukupni iznos državnih jamstava koje će odobravati provedbena tijela na temelju Programa iznosi 600.000.000,00 HRK, s time da za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka 3.1. Privremenog okvira „Ograničeni iznosi potpore“ (do 800.000 eura po poduzetniku) osiguran je iznos od 200.000.000,00 HRK, a za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka 3.2. Privremenog okvira „Potpora u obliku jamstava za zajmove“ (iznos potpore viši od 800.000 eura poduzetniku) iznos od 400.000.000,00 HRK.

• Jamstva za zajmove iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“

HBOR i HAMAG-BICRO će izdavati jamstva za nove zajmove koje će odobravati poslovne banke za obrtna sredstva korisnicima, a u skladu s ovim Programom i odredbama iz odjeljka „3.1. Ograničeni iznosi potpore“ Privremenog okvira – COVID 19.

✎ Premija za jamstva za zajmove iznosit će 0,2%. Jamstvo će pokrivati najviše 90% glavnice pojedinačnog zajma i izdavat će se na razdoblje koje ne može biti kraće od jedne ni duže od pet godina uključujući i godinu počeka otplate kredita. HAMAG-BICRO će izdavati jamstva mikro, malim i srednjim poduzetnicima, dok će HBOR izdavati jamstva velikim poduzetnicima.

• Jamstva za zajmove iz odjeljka „3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove“

Ako bi potpora u obliku jamstava prelazila gornju granicu od 800.000 EUR, dodjeljivat će se u obliku jamstva u skladu s odjeljkom 3.2. Privremenog okvira – COVID 19.
Jamstva se mogu dodijeliti na ograničeno vrijeme i moraju biti prikladno, nužno i ciljano rješenje za rješavanje problema izazvanih krizom zbog pandemije COVID-a 19. Jamstva iz ove točke izdavat će HAMAG-BICRO za mikro, male i srednje poduzetnike, dok će HBOR izdavati jamstva za velike poduzetnike.

Jamstva se mogu se dodijeliti isključivo za nove zajmove za obrtni kapital, a mogu se izdavati uz ispunjenje uvjeta propisanih ovim Programom. Premije za jamstvo se utvrđuju za pojedinačne zajmove na najnižoj razini, koja se postupno povećava ovisno o trajanju zajma pokrivenog jamstvom.
Trajanje jamstva na zajmove ograničeno je na najviše šest godina uključujući godinu počeka, pri čemu jamstvo ne prelazi 90% glavnice pojedinačnog zajma ako gubitke proporcionalno i pod istim uvjetima snose kreditna institucija i HBOR/HAMAG-BICRO.

✎ U pripremi projekta i Zahtjeva za kredit Signum savjetovanje Vam stoji na raspolaganju sa svojim dugogodišnjim iskustvom u području izrade poslovnih planova i investicijskih studija, te pripremi projekata i projektnih prijedloga za prijave na javne natječaje za poticaje i potpore. Za detaljnije informacije vezane uz Program te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com