• Prihvatljivi korisnici:
 • mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici koji posluju u sektoru turizma, sporta i povezanih djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske a odnosi se na djelatnosti razvrstane u odjeljcima, skupinama ili razredima: (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD/2007):
 • 55.1 Hoteli i sličan smještaj
 • 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
 • 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje
 • 55.9 Ostali smještaj
 • 56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • 56.2 Djelatnosti cateringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • 56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • 79.11 Djelatnosti putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora)
 • 79.12 Djelatnosti organizatora putovanja (turoperatora)
 • 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima
 • 77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava
 • 93.11 Rad sportskih objekata
 • 93.13 Fitness centri
 • 93.19 Ostale sportske djelatnosti
 • 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti (osim rada automata za igre na kovanice

 

 • Također korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i korisnici koji obavljaju djelatnosti bolnica, opće medicinske prakse, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (NKD 86.10, 86.21, 86.22, 86.23, 86.90) koji su uključeni u turističku ponudu te pretežito ostvaruju prihode izvan sustava javnog zdravstva.

 

 • Uvjeti:
 • Poduzetnici mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su pogođeni s manjkom likvidnosti i gubitcima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama COVID-a 19, odnosno ako je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljana tijekom pandemije te su zbog toga suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica širenja bolesti COVID-a 19.
 • Smatra se da poteškoće u poslovanju koje su posljedica pandemije COVID-a 19 imaju poduzetnici koji su:
 • ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine
 • ostvarili fizički pad broja noćenja i rezervacija u hotelima i drugim smještajnim objektima, pad posjeta u ugostiteljskim objektima i uslužnim djelatnostima, pad broja putovanja i drugih vrsta aktivnosti karakterističnih za turizam (u djelatnostima koje obavljaju putničke agencije, turoperatori, luke nautičkog turizma, organizatori događanja kao što su konferencije, seminari i sl., kao i poduzetnici koji obavljaju zdravstvene usluge u zdravstvenom turizmu)
 • ostvarili fizički pad broja posjetitelja i/ili prevezenih putnika u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ili kojima su otkazani ili na duže razdoblje odgođeni ranije ugovoreni poslovi, sportske aktivnosti/ili druge poslovne aktivnosti planirane u 2020. godini
 • registrirani za sportske djelatnosti te pružaju usluge na tržištu u području sportske rekreacije, sportske poduke i sportske pripreme, a ostvarili su znatan pad korisnika usluga i isporučenih usluga u navedenim djelatnostima koje obavljaju sportsko-rekreacijski centri, teretane, fitness centri i sl.

 

 • Prihvatljivi troškovi:
 • Sredstva će se moći koristiti za podmirivanje kategorije troškova kao što su: troškovi radne snage, troškovi najma i zakupa (prostora, zemljišta, vozila i druge opreme) povezani s osnovnom djelatnosti poduzetnika; režijski troškovi (energija, voda, komunikacije, održavanje i sl.); troškovi repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara;  troškovi podmirenja obveza prema dobavljačima; troškovi ugovornih usluga (osiguranja, odvjetničke usluge, knjigovodstvene usluge, usluge poreznog savjetovanja, plaćanje licenci i sl.) koji se odnose na osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi podmirenja kratkoročnih dospjelih obveza prema kreditnim i drugim financijskim institucijama u skladu s  otplatnim planovima u trenutku sklapanja ugovora (isključeno refinanciranje); troškovi podmirenja kratkoročnih obveza prema državi; troškovi podmirenja drugih kratkoročnih obveza vezani isključivo uz osnovnu djelatnost poduzetnika; troškovi ulaganja u svrhu pripreme turističke sezone.

 

 • Ukupan iznos sredstava
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog Programa iznosi 1.500.000.000,00 HRK
 • Proračun HAMAG-BICRO-a iznosi 1.000.000.000,00 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva mikro, malim i srednjim poduzetnicima.
 • Proračun HBOR-a iznosi 500.000.000 kn, a namijenjen je za izdavanje državnih jamstva velikim poduzetnicima.

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 

Ukupni iznos zajma po korisniku ne smije prijeći:

 • dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće zaposlenika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali formalno na platnoj listi pod ugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzetnika osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos zajma ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja ili
 • 25% ukupnog prihoda korisnika u 2019., te
 • Iznimno u slučaju korisnika koji su izrazito pogođeni manjkom likvidnosti (zbog restrikcija u poslovanju, zatvaranja i sl.), ukupni iznos zajma po korisniku može prijeći iznos iz podtočke I. i to za najviše 10%, a iznos iz podtočke II. za najviše 20%, radi pokrivanja potreba za likvidnošću od trenutka dodjele u sljedećih 18 mjeseci za MSP-ove i u sljedećih 12 mjeseci za velika poduzeća. Korisnik mora dokazati postojanje potrebe za likvidnošću u okviru plana likvidnosti kojeg je dužan dostaviti  prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore. Taj plan likvidnosti se može odnositi i na obrtni kapital i na troškove ulaganja.

 

Usvajanje i početak provođenja Programa očekuje do kraja siječnja ili najkasnije do sredine veljače.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com