Svrha (cilj) Poziva:
Razvoj novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih tematskih i pod-tematskih prioritetnih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.


Prihvatljive aktivnosti:

a) Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno
istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih
kategorija istraživanja i razvoja:

  • industrijsko istraživanje,
  • eksperimentalni razvoj,
  • studije izvedivosti.

 

b) Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja navedenim pod a).

 

Predviđeni intenzitet potpore:

TABLICA

Prihvatljivi prijavitelji
Kako bi ispunio uvjete prihvatljivosti, prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik:

a) pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084;

b) pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 2017/1084.


Prihvatljivi partneri
Prijavitelj može prijaviti i provoditi projekt samostalno ili u partnerstvu .


Prihvatljivi partneri:

a) su poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima (stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima) i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja.
Partner koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, može sudjelovati u projektu s najviše 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave.

Prihvatljive aktivnosti
1. Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koje moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
- industrijsko istraživanje,
- eksperimentalni razvoj,
- studije izvedivosti.


Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja. U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni intenziteti potpora sukladno Tablici 3. Vrste i intenzitet potpora iz točke 1.7 Uputa za prijavitelje vezano uz maksimalni intenzitet potpore. Dio projekta kojem je dodijeljena potpora može uključivati i studije izvedivosti kojima se ocjenjuje i analizira potencija projekta. Izrada studije izvedivosti ne može biti jedina aktivnost u projektu nego nastavak aktivnosti industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja u okviru istog projektnog prijedloga. Aktivnosti istraživanja i razvoja mogu uključivati i učinkovitu suradnju između više poduzetnika od kojih je
najmanje jedan MSP, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova; ili između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu ta organizacija/organizacije snosi/e najmanje 10% a najviše 50% prihvatljivih troškova 3 i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja, te se u tom slučaju primjenjuju posebni intenziteti potpora za učinkovitu
suradnju sukladno Tablici 3. Vrste i intenzitet potpora iz točke 1.7 Uputa za prijavitelje.

2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja. Navedena aktivnost ne može se provoditi samostalno, nego isključivo u kombinaciji s aktivnostima istraživanja i razvoja navedenim pod rednim brojem 1. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu nisu prihvatljive za organizacije za istraživanje i širenje znanja koje na Projektu sudjeluju u ulozi partnera.


Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 31. siječnja 2020. godine u 11:00:00 sati. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020. godine u 11:00:00 sati.

Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko identifikacije teme u koju se uklapa Vaš projekt, javite nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave.