Svrha (cilj) Poziva:
Cilj Poziva je pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene
sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom uključujući provođenje
postupka ocjene sukladnosti.
- Prihvatljivi prijavitelji:
Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je pravnim ili fizičkim osobama koje su
mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način
utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.
- Iznos potpore:
od 50.000,00 do 380.000,00 kn.
- Intenzitet potpore:
od 65% do 85%, ovisno o veličini poduzeća
- Prihvatljive aktivnosti:
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na
certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom
normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim
normama na koje se pozivaju direktive). Po ovom Pozivu ne mogu se financirati
aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim
procesima ili uslugama.

Prijedlog web stranice
- Prihvatljive kategorije troškova:
a) troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati
spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge
b) izrade tehničke dokumentacije prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik,
ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
c) troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
d) ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje,
umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
e) troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
(na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu,
izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
f) troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.
Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu
projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 29. lipnja 2020.
godine u 00:00:00 sati.
Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć oko izrade projektnog prijedloga, javite
nam se i pomoći ćemo Vam u izradi i provedbi projektne prijave.