Povećanje/smanjenje intenziteta:

KRITERIJ POVEĆANJE / SMANJENJE BROJ POSTOTNIH BODOVA INTENZITET POTPORE (%)
Operacija je vezana uz mali priobalni ribolov.

Pojašnjenje: operacija se odnosi na ulaganje u ribarsko plovilo usegmentu malog priobalnog ribolova

Povećanje 30 80
Operacija se provodi na otocima Dugi otok, Vis, Mljet i Lastovo

Pojašnjenje: aktivnost se provodi na navedenim otocima ili je sjedište/prebivalište korisnika na tim otocima

Povećanje 35 85
Operaciju provodi ribarska zadruga

Pojašnjenje: korisnik je zadruga priznata po posebnim propisima

Povećanje 10 60
Operaciju provodi organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija

Pojašnjenje: korisnik je organizacija proizvođača, udruženje organizacija proizvođača ili međusektorska organizacija priznata poposebnim propisima

Povećanje 25 75
Operaciju provodi poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća

Pojašnjenje: korisnik je veliko poduzeće, tj. poduzeće koje nije obuhvaćeno definicijom malih i srednjih poduzeća.

Smanjenje 20 30

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

Prihvatljivi troškovi u području sigurnosti

(1) Za operacije u cilju poboljšanja sigurnosnih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave:

a) čamaca za spašavanje i/ili hidrostatskog uređaja za otpuštanje čamaca za spašavanje
b) osobnih lokacijskih uređaja koji mogu biti ugrađeni u prsluk za spašavanje i radnu odjeću ribara
c) osobne opreme za plutanje, a posebno hidro-termo odijela ili odijela za preživljavanje, koluta i prsluka za spašavanje
d) signalnih baklji i raketa
e) sprava za dobacivanje konopa
f) sustava za spašavanje čovjeka u moru (MOB)
g) opreme za gašenje požara kao što su aparati za gašenje požara, vatrogasni pokrivači, detektori požara i dima, aparati zadisanje
h) protupožarnih
i) zapornih ventila na spremniku za gorivo
j) detektora plinova i alarmnih sustava za plin
k) kaljužnih pumpi i alarma
l) opreme za radiovezu ili satelitsku komunikaciju
m) vodonepropusnih poklopaca grotala i vrata
n) osigurača na strojevima kao što su vitla ili mrežna vitla
o) prolaza i pristupnih ljestvi
p) rasvjete za potragu, rasvjete na palubi ili rasvjete za nuždu
q) sigurnosnih uređaja za otpuštanje u slučaju zapinjanja ribolovnog alata za podvodne prepreke
r) sigurnosnih kamera i monitora
s) opreme i dijelova potrebnih za poboljšanje sigurnosti na palubi.

(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava.

Prihvatljivi troškovi u području zdravlja

(1) Za operacije u cilju poboljšanja zdravstvenih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su sljedeći troškovi:
a) nabava i postavljanje pribora za prvu pomoć
b) nabava lijekova i uređaja za hitno liječenje na plovilu
c) nabava usluga telemedicine uključujući elektronske tehnologije, opremu i medicinsko snimanje koje se na ploviluupotrebljavaju za savjetovanje na daljinu
d) nabava vodiča i priručnika za poboljšanje zdravlja na plovilu
e) provedba informativnih kampanja za poboljšanje zdravlja na plovilu.
(2) Troškovi postavljanja/ugradnje su prihvatljivi isključivo ako su nužni i izravno povezani sugradnjom/postavljanjem pribora za prvu pomoć.

Prihvatljivi troškovi u području higijene

(1) Za operacije u cilju poboljšanja higijenskih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave:
a) sanitarnih prostorija
b) kuhinjskih prostorija i opreme za prostorije za skladištenje hrane
c) uređaja za pročišćavanje vode u pitku vodu
d) opreme za čišćenje radi održavanja sanitarnih uvjeta na plovilu
e) vodiča i priručnika za poboljšanje higijene na plovilu, uključujući programske alate.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava.

Prihvatljivi troškovi u području radnih uvjeta

(1) Za operacije u cilju poboljšanja radnih uvjeta na ribarskim plovilima, prihvatljivi su troškovi nabave:
a) ograda na palubi
b) zaklona na palubi i osuvremenjivanja kabina radi pružanja zaštite od nepovoljnih vremenskih uvjeta
c) predmeta povezanih s unaprjeđenjem sigurnosti u kabinama te sa osiguravanjem zajedničkih prostora za posadu
d) opreme za smanjenje ručnog dizanja teških predmeta
e) boja i gumenih podloga za sprječavanje klizanja
f) opreme za zvučnu i toplinsku izolaciju i opreme za poboljšanje ventilacije
g) radne odjeća i sigurnosne odjeća
h) znakova za hitne slučajeve i sigurnosnih znakova
i) usluga analize rizika i procjene u cilju utvrđivanja rizika za ribare u lukama ili na plovilu kako bi se poduzele mjere zasprječavanje ili smanjenje rizika
j) vodiča i priručnika o poboljšanju radnih uvjeta na plovilu.
(2) Prihvatljivi su i troškovi koji su nužni i izravno povezani s ugradnjom/postavljanjem predmeta/opreme/sustava.
(3) Troškovi iz točke d) ne uključuju strojeve izravno povezane sa ribolovnim aktivnostima.

Za detalje, ostajemo na raspolaganju.