RIBOLOV

1. Ulaganja u ribarska plovila

- ulaganja u ribarsko plovilo i opremu na plovilu za unaprjeđenje uvjeta zaštite, sigurnosnih i radnih uvjeta, uvjeta zdravlja i higijene

- ulaganja u ribarsko plovilo i opremu na plovilu, uključujući zamjenu motora, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti

2. Dodana vrijednost

- ulaganja u ribarsko plovilo te ulaganja izvan plovila u svrhu unaprjeđenja kvalitete i stvaranja dodane vrijednosti ulova

3. Inovacije

- ulaganja u razvoj i uvođenje inovativne opreme i tehnika na ribarskom plovilu te unaprjeđenje selektivnosti ribolovnih alata i tehnika

4. Ribarske luke i iskrcajna mjesta

- ulaganja u izgradnju, modernizaciju i opremanje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta

5. Trajna obustava ribolova

- naknada za trajno povlačenje ribarskog plovila iz gospodarskog ribolova uništenjem ili prenamjenom plovila

6. Privremena obustava ribolova

- naknada za privremenu obustavu ribolova uslijed prostorno vremenskih ograničenja obavljanja ribolova

7. Otkup prava obavljanja ribolova

- naknada za trajno brisanje/ukidanje prava obavljanja gospodarskog ribolova određenim ribolovnim alatom upisanim u povlasticu za gospodarski ribolov na moru

8. Potpora mladim ribarima

- kupnja/stjecanje prvog ribarskog plovila za ribare ne starije od 40 godina

9. Diversifikacija djelatnosti

- diversifikacija aktivnosti ribara s ciljem stvaranja novih, dodatnih oblika prihoda

10. Osiguranje

- potpora za premije osiguranja ribarskih plovila

11. Štete od predatora

- naknada za štete koje uzrokuju predatori

 

12. Partnerstva između znanstvenika i ribara

- stvaranje partnerstava i umrežavanje između znanstvenika i ribara u svrhu provedbe zajedničkih aktivnosti

13. Savjetodavne usluge u ribolovu

- stručno usavršavanje i unaprjeđenje poslovanja ribara razvijanjem i provedbom programa te pružanjem savjetodavnih i stručnih usluga

14. Prikupljanje otpada iz mora

- prikupljanje izgubljenih ribolovnih alata i drugog morskog otpada od strane ribara te prilagodba i opremanje ribarskih plovila za spremanje i prijevoz prikupljenog otpada do objekata za prihvat

- ulaganja uspostavu objekata za prihvat prikupljenog ribolovnog alata i drugog morskog otpada

15. Zaštita područja i vrsta

- razvoj i provedba programa, mjera i aktivnosti upravljanja, praćenja i zaštite NATURA 2000 i zaštićenih morskih područja, zaštićenih vrsta i vodenog okoliša

 

AKVAKULTURA

1. Proizvodna ulaganja u akvakulturi

- ulaganja u uspostavu novih i modernizaciju postojećih uzgojnih (proizvodnih) kapaciteta (izgradnja, rekonstrukcija i opremanje) te diversifikaciju proizvodnje u akvakulturi

2. Ekološka proizvodnja u akvakulturi

- prijelaz sa konvencionalne na ekološku proizvodnju u akvakulturi

3. Inovacije u akvakulturi

- ulaganja u uvođenje inovativnih tehnologija, metoda i tehnika u akvakulturi

4. Osiguranje u akvakulturi

- potpora za premije osiguranja akvakulturnih uzgajališta

5. Akvakultura koja osigurava zaštitu okoliša

- naknada za pružanje usluga zaštite okoliša kroz ispunjavanje zahtjeva i specifičnih potreba okoliša i prirode

6. Zdravlje i dobrobit akvakulturnih životinja

- ulaganja u unaprjeđenje uvjeta zdravlja i dobrobiti akvakulturnih životinja

7. Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta

- utvrđivanje i kartiranje najpovoljnijih područja za razvoj akvakulture i ulaganja u razvoj i unaprjeđenje lokaliteta za akvakulturu osiguravanjem preduvjeta za uzgajivače, uključujući opskrbu energijom i upravljanje vodama

 

8.Partnerstva između znanstvenika i uzgajivača

- stvaranje partnerstava i umrežavanje između znanstvenika i uzgajivača u akvakulturi u svrhu provedbe zajedničkih aktivnosti

9. Savjetodavne usluge u akvakulturi

- uspostava i pružanje savjetodavnih i stručnih usluga u akvakulturi

10. Štete od predatora

- naknada za štete koje uzrokuju predatori

 

PRERADA PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

1. Proizvodna ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture

- ulaganja u uspostavu novih i modernizaciju postojećih prerađivačkih kapaciteta (izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture) s ciljem povećanja količine i vrijednosti proizvodnje i stvaranja dodane vrijednosti proizvoda kao i uvođenje novih i inovativnih tehnologija i metoda

 

TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE

1. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

- nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture:

  • uvođenjem sustava kvalitete, certifikacijom proizvoda i uvođenjem sustava sljedivosti
  • nabavom opreme/predmeta za rukovanje i očuvanje proizvoda te specijaliziranih vozila za prijevoz u svrhu stavljanja na tržište
  • predstavljanjem i promocijom proizvoda, razvojem i unaprjeđenjem oblika i načina pakiranja i stavljanja na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture
  • ispitivanjem i istraživanjem tržišta
  • promicanjem održivog ribarstva i akvakulture kroz promotivne, informativne i komunikacijske kampanje

2. Organizacije proizvođača

- Uspostava i djelovanje organizacija proizvođača proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući planove proizvodnje i stavljanja na tržište

 

LOKALNI RAZVOJ POD VODSTVOM ZAJEDNICE (FLAG-ovi)

1. Pripremna potpora

- potpora lokalnim inicijativama na obalnim i kopnenim ribarstvenim i akvakulturnim područjima u izradi lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu, tj. u pripremi za provedbu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice

 

2. Provedba lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu

- potpora za provedbu lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu s ciljem jačanja lokalnih ribarstvenih i akvakulturnih zajednica

3. Projekti suradnje

- potpora za pripremu i provedbu suradnje, uključujući za međuteritorijalne ili transnacionalne projekte suradnje­­­­­­