Programom InvestEU objedinit će se velik broj trenutačno dostupnih financijskih instrumenata i proširit primjena uspješnog modela Plana za ulaganja u Europo, poznatog kao Junckerov plan. Programom InvestEU Komisija će dati dodatni poticaj ulaganju, inovacijama i otvaranju radnih mjesta kako bi se pokrenula dodatna ulaganja u procijenjenoj vrijednosti od 650 milijardi €.

 

Zastupnici su u prihvatili amandmane koji su poboljšanje Komisijinog prijedloga. Među ostalim traže:

 • povećanje jamstava iz EU proračuna na 40.8 milijardi eura kako bi se mobiliziralo više od 698 milijardi eura investicija diljem EU-a (Komisija je predlagala 38 milijardi, za mobilizaciju 650 milijardi eura);
 • jasniji i novi ciljevi, poput rasta EU stope zaposlenosti, dosizanja kriterija Pariškog klimatskog sporazuma, ili ekonomske, teritorijalne i socijalne kohezije;
 • bolja zaštita klime: zastupnici EP-a traže da „najmanje 40%“ cjelokupne financijske omotnice programa InvestEU bude namijenjeno klimatskim ciljevima;
 • uvođenje Upravljačkog odbora kako bi se osigurala ravnoteža između javne politike i bankarskog upravljanja u vođenju programa; predstavnik EP-a bio bi član Odbora;
 • Komisija i Upravljački odbor podnosili bi godišnje izvješća o napretku, učinku i funkcioniranju programa InvestEU Parlamentu i Vijeću kako bi se i na taj način jačala odgovornost prema europskim građanima;

Zamjenjuje različite financijske instrumente koji su trenutačno na raspolaganju (među ostalim Europski fond za strateška ulaganja – EFSI, Instrument za povezivanje Europe, posebna sredstva unutar programa za Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (COSME), kao i posebnih jamstava i sredstava unutar programa Zapošljavanja i socijalnih inovacija (EaSI)), kako bi se jačalo gospodarstvo i model uveden Junckerovim planom (korištenje jamstava EU proračuna za privlačenje investitora).

InvestEU će se sastojati od Fonda InvestEU, InvestEU savjetodavnog centra te InvestEU portala.

 • Kao jedinstveni program ulaganja za interne politike Unije program InvestEU istovremeno je i instrument politike i instrument za njezinu provedbu.
 • Kao instrument politike opći je cilj programa InvestEU podupirati ciljeve politike Unije na način da se u Uniji mobiliziraju javna i privatna ulaganja, čime se uklanjanju tržišni nedostaci i rješava problem nedostatka ulaganja koji koče ostvarivanje ciljeva EU-a koji se odnose na održivost, konkurentnost i uključivi rast.
 • Cilj je osigurati financijska sredstva ekonomskim subjektima s profilom rizika koje privatni financijeri ne mogu uvijek ili ne žele preuzeti kako bi se potaknula konkurentnost gospodarstva EU-a, održivi rast, socijalna otpornost i uključivost te integracija tržišta kapitala u EU-u u skladu s ciljevima politike EU-a u različitim sektorima. Program InvestEU koji se temelji na jamstvu EU-a pridonijet će modernizaciji proračuna EU-a i povećati učinak proračuna EU-a tako što će se „s manje sredstava ostvarivati bolji rezultati”. U slučaju ekonomski isplativih projekata kojima se ostvaruju prihodi, sustavnija uporaba proračunskog jamstva pridonijet će povećanju učinka javnih sredstava.
 • Program InvestEU trebao bi imati kapacitete za izradu strategije EU-a kojom će se riješiti problem niske razine ulaganja u Uniji. Program InvestEU pridonijet će integraciji europskih tržišta kapitala u okviru unije tržišta kapitala i jačanju jedinstvenog tržišta jer će se diversificirati izvori financiranja i promicati održivo financiranje. Kao sredstvo na razini Unije kojim se objedinjuju znanja o financijskim pitanjima, tržištima, tehničkim pitanjima i politikama, program InvestEU trebao bi biti katalizator financijskih inovacija kojima se pridonosi ostvarenju ciljeva politike.
 • Kao instrument za provedbu, cilj je fonda InvestEU učinkovitije izvršavanje proračuna EU-a na temelju proračunskog jamstva, ostvarivanje ekonomija razmjera, povećanje vidljivosti djelovanja EU-a i pojednostavnjenje okvira za izvješćivanje i preuzimanje odgovornosti. Cilj je predložene strukture pojednostavnjenje, veća fleksibilnost i uklanjanja mogućih preklapanja između naočigled sličnih instrumenata potpore EU-a.
 • Osim jamstva EU-a na razini Unije, prijedlogom se predviđa mogućnost da države članice upotrijebe dio sredstava iz fondova pod podijeljenim upravljanjem putem posebnog odjeljka iz jamstva EU-a u okviru fonda InvestEU kako bi ostvarile iste ciljeve ako na nacionalnoj ili regionalnoj razini postoje tržišni nedostaci ili neoptimalna razina ulaganja.
 • Nadalje, savjetodavni centar InvestEU pružat će savjetodavnu potporu i popratne mjere za razvoj projekata tijekom cijelog ciklusa ulaganja kako bi se potaknulo osmišljavanje i razvoj projekata i pristup financiranju. Usluge savjetodavnog centra InvestEU pružat će se u područjima politika obuhvaćenima programom InvestEU i taj će savjetodavni centar biti jedinstvena točka pristupa za promotore projekata i posrednike. Usluge savjetodavnog centra InvestEU bit će komplementarne aktivnostima tehničke pomoći koja se provodi u okviru programa pod podijeljenim upravljanjem.
 • Naposljetku, portal InvestEU osigurat će veću vidljivost mogućnosti za ulaganja u Uniji i time pomoći promotorima projekata koji prikupljaju financijska sredstva.

 

Što će se financirati?

U okviru programa InvestEU podupiru se četiri različita područja politika, pri čemu se poseban naglasak stavlja a ona područja u kojima se s Unijinim proračunskim jamstvom mogu privući privatna ulaganja s najvećom dodanom vrijednošću.

 • Održiva infrastruktura

Financiranje projekata u području održive energije / digitalnog povezivanja / prometa / kružnog gospodarstva / infrastrukture za gospodarenje vodnim resursima, otpadom i druge okolišne infrastrukture i mnogim drugim područjima.

 • Istraživanje, inovacije i digitalizacija

Financiranje projekata u području istraživanja i inovacija / prenošenja istraživačkih rezultata na tržište / digitalizacija industrije / širenja poslovanja većih inovativnih poduzeća / umjetne inteligencije i mnogim drugim područjima

 • Mala poduzeća

Olakšavanje pristupa financiraju za mala i srednja poduzeća ( MSP-ovi) / mala poduzeća srednje tržišne kapitalizacije.

 • Socijalna ulaganja i vještine

Financiranje projekata u području vještina, obrazovanja, osposobljavanja / socijalnog stanovanja, škola, sveučilišta, bolnica / socijalnih inovacija / zdravstvene skrbi, dugotrajne skrbi i njihove pristupačnost / mikrofinanciranja / socijalnog poduzetništva / integracija migranata, izbjeglica i ranjivih skupina i mnogim drugim područjima.