• Specifični ciljevi Poziva:
 • Unaprjeđenje usluga kroz produljenje radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenima u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
 • Svi projektni prijedlozi trebaju biti u skladu s općim ciljem te specifičnim ciljem 1.

 

 • Ciljane skupine poziva:
 • Dječji vrtići (ustanove predškolskog odgoja)
 • (Provjera pripadnosti ciljnoj skupini obavlja se prilikom provjere prihvatljivosti prijavitelja i partnera u fazi procjene kvalitete projektnog prijedloga)

 

 • Prijavitelji:
 • Na Poziv na dostavu projektnih prijedloga dječji vrtić u ulozi prijavitelja može se prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu. Ukoliko je prijavitelj jedinica lokalne samouprave (JLS), obvezno je partnerstvo s najmanje jednim dječjim vrtićem.
 • U slučaju kada je JLS prijavitelj, svi dječji vrtići čiju provedbu aktivnosti JLS planira financirati iz ovog poziva moraju biti uključeni u ulozi partnera kako bi troškovi pojedinog vrtića bili prihvatljivi.

 

 • Prijavitelj i ako je primjenjivo partner(i), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. biti:

a) pravna osoba:

- dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja

- jedinica lokalne samouprave

b) registrirana u Republici Hrvatskoj

2. raspolagati dostatnim ljudskim, financijskim, pravnim i operativnim kapacitetima za provedbu projekta samostalno ili u suradnji s partnerima

3. nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije, odnosno u postupku pokrenutom s ciljem prestanka djelovanja

4. nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora

5. nema duga po osnovi javnih davanja o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ili mu je odobrena odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

 • Obavezne aktivnosti:
 • Osiguravanje usluga koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja U okviru ovog elementa mogu se provoditi sljedeće aktivnosti:

1. Pružanje usluge produljenog radnog vremena vrtića

Produljeno radno vrijeme vrtića podrazumijeva nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog radnog vremena vrtića u minimalnom trajanju od 2 sata.

2. Razvoj posebnih programa

3. Jačanje kapaciteta odgojitelja/ica, stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) i stručnih radnika (logopeda) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija odgojitelja/ica, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, kreativnost kao razvojnu kategoriju, zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja, stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu, podršku roditeljstvu, inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije), rad s darovitom djecom i dr., zatim specijalizirane edukacije (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.), te edukacije kuhara/ica o zdravoj prehrani.

*Kako bi projekt bio prihvatljiv za financiranje, obvezna je provedba aktivnosti 1.

 

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava
 • 300.000.000,00 HRK

 

 • Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu: 
 • Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 500.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može biti 6.000.000,00 HRK.

 

 • Sufinanciranje projekta
 • Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 

Poziv je otvoren od 23. prosinca 2020. do 31. ožujka 2021. godine.

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com