• Predmet Poziva:

 • Poduprijeti ostvarenje energetskih ušteda kroz povećanje učinkovitosti korištenja energije u proizvodnim industrijama, omogućujući jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).

 

 • Svrha (cilj) Poziva:

 • Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

 • Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.). U  tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/ hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

 

 • Prihvatljivi prijavitelji:

 

 • Mikro, mala, srednja i velika poduzeća

 

 • Prihvatljivi troškovi:

 

 • Troškovi pripreme dokumentacije projektnog prijedloga, troškovi izrade ostale projektno-tehničke dokumentacija (Glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, odnosno glavni projekt sa svim propisanim proračunima i prilozima te s dokazima o ostvarenim uštedama), provedba energetskog pregleda poduzeća sukladno Pravilnikom o energetskom pregledu (NN br. 123/15, 5/20);

 • Podaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonima:

- Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona ( sukladno normi IEC 60034-30);

- Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;

- Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;

- Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;

- Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;

- Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;

- Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;

- Revitalizacija električnih instalacija-učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);

- Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;

- Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa;

- Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite: Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18 ), te Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);

- Postavljanje novih sustava za proizvodnju:

a) Električne energije iz energije:

- sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),

- vjetra,

- biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu,

- geotermalne energije.

b) Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:

- toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,

- kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),

- dizalicama topline

- geotermalnim izmjenjivačima topline.

 • Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada:

- Obnova ovojnice zgrade (krova, vanjskog zida, poda prema tlu, ukupanih dijelova ovojnice, podova prema vanjskom prostoru, podova, stropova i zidova prema negrijanom prostoru – zamjena ili obnova vanjske stolarije, zamjena ili obnova svjetlosnih otvora, obnova tehničkih sustava zgrade – poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, optimizacija sustava grijanja, hlađenja i ventilacije korištenjem otpadne topline i hidrauličkim balansiranjem sustava, poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava unutarnje rasvjete, rasvjete, poboljšanje postojećeg ili ugradnja učinkovitijeg sustava vanjske rasvjete ( parkirališta, prometnice za unutarnji transport i prilazne prometnice), obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji energetske učinkovitosti, zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije.

- upravljanje energijom (obnova postojećih ili ugradnja novih sustava centralnog upravljanja instalacijama i tehničkim sustavima projektne cjeline, uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje i proizvodnje energije i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode, uvođenje novih naplatnih mjernih mjesta za energente i vodu).

- Optimalizacija procesa

- Korištenje obnovljivih izvora energije (zamjena postojećeg sustava pripreme tople vode sustavom koji koristi obnovljive izvore energije, obnova postojećih ili ugradnja novih elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim instalacijama i drugim trošilima u funkciji obnovljivih izvora energije, postavljanje novih sustava za proizvodnju).

- Električne energije iz energije (sunca - stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%, uključujući i sustave za njeno skladištenje/baterije, vodik/gorive ćelije i dr., vjetra, biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu, geotermalne energije

- Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin, kotlovima na čvrstu biomasu , uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%), dizalicama topline s vodom kao ogrjevno-rashladnim medijem u sekundarnom krugu, geotermalnim izmjenjivačima topline.

- Uporaba visokoučinkovite kogeneracije: postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15, 123/16, 131/17, 111/18), te trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije).

 • Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti:

- upravljanje aktivnostima projekta;

- administracija i tehnička koordinacija;

- financijsko upravljanje;

- izvještavanje ;

- investicijski nadzor izvedbe radova i puštanja u pogon;

- stručni nadzor građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN, br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19);

- ostale aktivnosti u svezi s upravljanjem i administracijom projekta;

-  aktivnosti informiranja i vidljivosti obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti vezane uz ispunjavanje uvjeta vidljivosti projekta.

 

 • Neprihvatljivi troškovi:

- izgradnja novih građevina u cilju povećanja proizvodnih kapaciteta,

- dodavanje proizvodnih linija uz postojeće,

- postavljanje dizalica topline zrak-zrak, voda-zrak i zemlja-zrak,

- priključivanje OIE elektrane na elektroenergetsku mrežu.

 

 • Najviši i najnižni iznos bespovratnih sredstava:

 • Najniži iznos: 350.000,00 HRK

 • Najviši iznos: 20.000.000,00 HRK

 

 

 

 • Maksimalni intenzitet potpore prema veličini poduzeća:

 

 

Kategorija aktivnosti

 

Mirko i malo poduzeće

 

 

Srednje poduzeće

 

 

Veliko poduzeće

 

Priprema projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije

 

 

85%

 

85%

 

85%

 

Mjere energetske učinkovitosti

 

 

65%

 

55%

 

45%

 

Mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju

 

 

 

80%

 

 

70%

 

 

45%

 

 

 

80%

 

 

 

70%

 

 

60%

Mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

 

 

65%

 

55%

 

45%

 

Aktivnosti upravljanja projektom i administracije te aktivnosti informiranja i vidljivosti

 

 

85%

 

 

85%

 

 

85%

 

 

Podnošenje projektnih prijedloga je moguće od 10. kolovoza 2020. godine do 10.09.2020. godine.

 

Za detaljnije informacije vezane uz natječaj te pomoć u kvalitetnoj pripremi vašeg projekta kontaktirajte nas telefonski na broj 091 2849 003 ili mailom na info@signum-savjetovanje.com